top of page
Suche
  • kambizgilani

از آن سوی نفس

می گردم

پیدایش نمی کنم

گم شده است.

شب را دوباره دور می زنم

روز می رسد

و من هنوز می گردم.

پریشان می شوم

غمگین ام می کند

این انتظار.

باخشم می پرسم:

پس کجاست آن حادثه

آن گمانه

آن دستی که از قعر سیاهی

بیرون می آید

و عشق را

و آزادی را

در عالم هستی

مثل آفتاب

می شکوفاند؟

آن وعده ها

حرفهای قشنگ

و امیدواری ها

کجا مانده اند؟

به هر کجای این جهان

که می نگرم

نشانی از گشایش

نمی بینم.

همه ی راه را زیر و رو کرده ام

همه ی...

همه ی... جز... جز...

شاید... شاید

در این جست و جو

در درون من

راه گشوده شود باید؟

شاید

در این آرزو نشستن

بن بست راه باشد؟

شاید باید ایستاد،

اگر نشسته ام

باید دوید،

اگر ایستاده ام

باید تامل کرد،

اگر در شتابم

باید...

کار دیگری کرد باید.

بر می خیزم

فکر می کنم

نه نشسته،

در راه.

در یک سو

آرزویم را می نشانم

در سوی دیگر

توانم را

و

اراده ام را

پایه ی رفتن

می سازم.

دوباره می گردم

این بار

از آن سوی نفس.

آن سو

که گم گشته را

پیش رو دارد،

که آن را هرگز

گم نکرده بود.


4 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comentarios


bottom of page