top of page
Suche
  • kambizgilani

دژخیم بی آینده

در سرزمین من

هنوز هم

کوچه های خونین اش

سنگفرش جلاد را

به مسخره گرفته اند

در سرزمین تشنه

هیچ باور پژمرده ای

سخنران افسرده ای

یا

دژخیمی بی آینده

با هوای تازه

به یگانگی

نخواهد رسید

از این دستار خون ریز

از این پیکر سنگ ساز

چهره ی زیبای تولد

حیات را

دوباره

دگرگون خواهد کرد

جهان بیدار ست

کوچه ها

دیریست

تا رویای شکوفه ی گلدانها

تا شعری

که

زمزه می شود در ذهن

با

دست های یکدیگر

به رفاقت رسیده اند

از پشت پنجره

صدای قشنگی به گوش می رسد

کسی آوازی می خواند

که قلب را می جوید

از راه پیامی می رسد

خیرشی

که

زندگی را می جوید

و من

بی تردیدی در اندیشه

گوش زخمی را

به آواز

پای خسته را

به راه

و

دل منتظر را

به پیوند بی شمار دست ها

با عشق

می سپارم

از این خرابه

عبور باید کرد

چشم بر آن پوشیدن

یا

گریز از آن

راه به بی راهه

به زخمی غم انگیزتر

خواهد برد

و من

با قامتی

هنوز محکم

با چهره ای

هنوز عاصی

و

مشتی

پر از فردا

زمزه می کنم

با خود:

هر روز

یک گام

به سوی آزادی

هر روز

یک گام

به سوی رهایی.


5 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page