top of page
Suche
  • kambizgilani

فصلی آن سوی این نسل


هنوز

به آخر نرسیده است

کار نسلی

که همچنان می سوزد

در هیاهو.


نسلی

که در پیچش حرفهای پوشالی

چون برگ خزان می ریزد

و

می رود که فراموش شود.


نسلی

که چنگ در چنگ اوج سیاهی

روزنه ی روشن زندگی را

به پایانی چنین هولناک

وا نمی گذارد.


باز هم

در ابتدای کوهی دیگر

می ایستد

و

لبخند تلخش را

تا آن سوی قله

پر می دهد.


نگاهی

به اندام فرسوده می ساید

و

گوش به آوازی

در هوا

می سپارد،

زمزمه ای

که هرگز او را

رها نکرده است.


تو از کدام نسلی

که تن

به مرگ پیش رو

نمی دهی؟


که نمی توانی در خانه ی پلید ستم

سکوت کنی؟


مگر

چه مانده است

دگر باقی؟


چه فرقی می کند

کجا باشی

وقتی

خانه ات سوخته

دلخوشی هایت

پرپر

و

آرزوهایت بر باد

رفته؟


اما

آن فصل

که چون بهار

پر از شکوفه

چون تابستان

پر از میوه

چون پاییز

رنگارنگ

و

چون زمستان

سپید

در درون این نسل

یک جا

زنده است،

جوانه می زند

در عالمی

که در آن

نیستی جایی ندارد

مگر برای ستم.


تو از این نسلی

آن سوی همه ی فصل ها.

کامبیز گیلانی14 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page