top of page
Suche
  • kambizgilani

پر از خوابگلوله ها را نگه دارید روزنامه ها را بشمارید آن رفیق قدیمی از برادرش غافل است . آن درخت سرخ سبز نمی شود امروز . این بازی در انتهای کوچه به شب سپرده شد. روزنامه نویس ها را نگاه نکنید خبر پر از خواب شده است خواب گریز از مرکز و سیاهچال ها در زمین و در فضا به ستارگان می تازند . گلوله ها را نگه دارید سینه های ما در این بارش سنگین خط اول اصابت اند رفیق را از برادر جدا کرده اند تا آرامش شب را جدا جدا به خون و به آهن به پیچانند . روزنامه ها را بشمارید هیچ کس آخرین خبر را نمی داند : فردا شهر رنگ دیگری به خود می گیرد منتظر باشید ! بیستم ژانویه 2005

9 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

댓글


bottom of page